Home
क्षेत्र

क्षेत्र

कार्य क्षेत्रहरु

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगले निम्न बमोजिमको युनेस्कोको विषय क्षेत्रहरुमा कार्य गर्दै आएको छ ।

शिक्षा
 • सवैको लागि शिक्षा
 • विद्यालय शिक्षा
 • उच्च शिक्षा
 • साक्षरता
 • शान्ति शिक्षा
 • दिगो विकासको लागि शिक्षा
 • अन्तराष्ट्रिय समझदारी
 • लैङ्गकि शिक्षा
 • सुचना संचार प्रविधि शिक्षा
विज्ञान
 • विज्ञान र प्रविधि
 • विज्ञान शिक्षा
 • प्रविधि हस्तान्तरण
 • वातावरण
संस्कृति
 • विश्व सम्पदा
 • सांस्कृतिक विविधता
 • र्स्पर्शनीय सम्पदा
 • अर्स्पर्शनीय सम्पदा
 • अन्तर संस्कृती सम्वाद
 सामाजिक विज्ञान
 • नीतिशास्त्र
 • मानव अधिकार
 • गरीवी उन्मूलन
 • प्रजातन्त्र
सूचना र संचार
 • संचार विकास
 • छापाखाना स्वतन्त्रता
 • सूचना संचार प्रविधि तथा आम संचार