Home
प्रकाशन

प्रकाशन

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको ब्रोसियर

युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग – एक चिनारी

सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल (२००१—२०१५)

युनेस्को र सम्वद्ध संघ संस्थाहरुको संक्षिप्त परिचय २०७२

MaB Brochure

दिगो विकासका लागि शिक्षा सम्बन्धी विद्यालय तहका क्रियाकलापहरु २०७३   वियष सूची  / क्रियाकलापहरु २०७३

युनेस्को सचिवालयको २०७७ को बार्षिक पात्रो

दिगो विकास लक्ष्य–४ शिक्षा २०३०–नेपाल राष्ट्रिय कार्यढाँचा

Building Science Chasing Coronavirus-How young scientists help combat COVID-19 in Nepal

सम्पदा — विश्व सम्पदा सूची (सूचीकरणका लागि मनोनयनको तयारी)

राष्ट्रिय बृहत शहिद पार्क तथा युनेस्को संग्राहलय ग्राम निर्माण कार्ययोजना २०७७