Home
सम्पर्क

सम्पर्क

नेपाल सरकार
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालय
सिंहदरवार, काठमाडौ, नेपाल
टेलिफोन नं.  ४२००५५९/४२००५६० फ्याक्स नं. ४२००५६१
टेलिफोन नं.  ४२००५६२ (सहायक महासचिव)
ईमेल:unesconatcomnepal@gmail.com
वेवसाइट :www.nncu.org.np